dimarts, 30 de maig de 2017

Convocatòria sessió ordinària de l'Ajuntament - Ple 03/17

L'Ajuntament celebrarà una sessió plenària ordinària el proper el proper dia 1 de juny a les 21:00 hores a la sala de plens de les oficines municipals, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
3. INFORME DECRETS BATLIA
4. MODIFICACIÓ PREU ESCOLETA
5. INFORME PLA SANEJAMENT
6. CREACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL COSSIERS
7. INFORME LIQUIDACIÓ 2016
8. PRECS I PREGUNTES