dimarts, 4 d’abril de 2017

Convocatòria sessió ordinària de l'Ajuntament - Ple 02/17


L'Ajuntament celebrarà una sessió plenària ordinària el proper el proper dia 6 d'abril a les 21:00 hores a la sala de plens de les oficines municipals, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
3. INFORME DECRETS BATLIA
4. RATIFICACIÓ DECRET BATLIA MOD. CRÈDITS SENTÈNCIES JUDICIALS
5. ACORD ADHESIÑO AL PROTOCOL AGENT TUTOR
6. INFORME REQUERIMENT MINISTERI ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
7. NOMENAMENT TRESORER ACCIDENTAL
8. ADHESIÓ ESTRATÈGIA LOCAL PER LA IGUALTAT
9. CESSIÓ AJUNTAMENT DE LLORET ARMES POLICIA
10. SOL·LICITUD AMPLIACIÓ CARÈNCIA PRESTECS PAGAMENT A PROVEIDORS I 11. FONS D'ORDENACIÓ
12. MOCIÓ PSOE
13. MOCIÓ MES
14. PRECS I PREGUNTES