dimecres, 1 de febrer de 2017

Convocatòria sessió ordinària de l'Ajuntament - Ple 01/17

L'Ajuntament celebrarà una sessió plenària ordinària el proper el proper dia 2 de febrer a les 20:00 hores a la sala de plens de les oficines municipals, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia:


  1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
  3. INFORME DECRETS BATLIA
  4. INFORME SEGUIMENT PLA D'AJUST
  5. PROPOSTES BATLE/SA DEL PUIG
  6. CESSIÓ SOLAR CONSELLERIA SALUT
  7. PRECS I PREGUNTES