diumenge, 29 de maig de 2016

Convocatòria sessió plenària ordinària de l'Ajuntament 6-16

L'Ajuntament celebrarà sessió plenària ordinària, a la sala de plens de la Casa de la Vila, el dia 2 de juny de 2016 a les 21.00 hores, amb l'objecte de tracta els següents assumptes de l'ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L'ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
3. INFORME DECRETS BATLIA
4. ADHESIÓ DECLARACIÓ PATRIMONI CULTURAL DE LA PEDRA EN SEC
5. MODIFICACIÓ PROJECTE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL 2015-2017
6. SUBVENCIÓ PREU HOMOGENEITZACIÓ ADEQUACIÓ BÚSTIES SERVEI ZONES RÚSTIQUES
7. PRECS I PREGUNTES