dimarts, 5 d’abril de 2016

Convocatòria sessió plenària ordinària de l'Ajuntament 3-16

L'Ajuntament celebrarà sessió plenària ordinària, a la sala de plens de la Casa de la Vila, el dia 7 d'abril de 2016 a les 21.00 hores, amb l'objecte de tracta els següents assumptes de l'ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L'ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
3. INFORME DECRETS BATLIA
4. SOL·LICITUD DECLARACIÓ COSSIERS COM A FESTA D'INTERÈS CULTURAL
5. APROVACIÓ ORDENANÇA ÚS BÉNS MOBLES MUNICIPALS
6. APROVACIÓ ORDENANÇA SERVEI POSTAL
7. APROVACIÓ ORDENANÇA ZONA BLAVA
8. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2016
9. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015
10. APROVACIÓ CANVI SENTIT CIRCULACIÓ DIFERENTS CARRERS
11. MODIFICACIÓ PREUS ESCOLETA D'ESTIU
12. PRECS I PREGUNTES