dilluns, 30 de novembre de 2015

Convocatòria sessió plenària ordinària de l'Ajuntament 12-15


L'Ajuntament celebrarà sessió plenària ordinària, a la sala de plens de la Casa de la Vila, el dia 3 de desembre de 2015 a les 20.00 hores, amb l'objecte de tracta els següents assumptes de l'ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L'ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS DE BATLIA
3. INFORME DECRETS BATLIA
4. CONVENI SGAE
5. CONVENI ASPAS
6. GESTIÓ MANCOMUNADA TAXA SUMINISTRAMENT AIGUA
7. NOMENAMENT REPRESENTANT CONSELL DE LA MINERIA
8. CONVENI DEUTE SGAE
9. PRÒRROGA CONVENI GESTIÓ CEMENTIRI
10. APROVACIÓ INFORME GESTIÓ PARC VERD
11. PRECS I PREGUNTES