dimarts, 25 de novembre de 2014

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25 DE NOVEMBRE 2014 DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES


En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones com un obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau dels pobles, que impedeixen que les dones gaudeixin dels drets humans i llibertats fonamentals.

L’eradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un mandat normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea, ratificats per el Govern d’Espanya, per tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en les agendes de les diverses administracions públiques com a garants dels drets de les dones.

Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre dones i homes i la violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que la incidència de la violència de gènere en la població juvenil és preocupant.

Les dades indiquen un augment de l’assetjament sexual per part dels al·lots en edat adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l’edat de la interposició de les denúncies. És imprescindible promoure polítiques i actuacions adreçades a la sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així com també, l’eradicació de la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra organització social. És molt clar: com més igualtat, menys violència.

Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de violència contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional a les dones víctimes i als seus fills i filles. Cal recordar les 43 dones mortes assassinades enguany a Espanya i, especialment, les de les Illes Balears: Olha Yuriyiuna, Rosa Maria Martínez i Isabel Barceló.

És per això que Montuïri manifesta el compromís com a administració pública de compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions públiques dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per a una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a la igualtat i la dignitat de totes les persones.

En coherència amb aquest compromís, i des de la unitat de tota la corporació local, serveixi aquesta declaració institucional per fer palesa una responsabilitat compartida com a institució pública i com a poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència contra les dones.