dilluns, 13 d’octubre de 2014

El Consistori aprova una reducció de l’Impost sobre Béns Immobles


A la sessió plenària ordinària celebrada el passat dijous 9 d'octubre a Montuïri, l’Ajuntament aprovà, de manera  unànime, una reducció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en béns urbans.

D’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la qual fixa els elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l’IBI, el Consistori ha pogut disminuir en dos punt el tipus de gravamen a aplicar en els béns urbans passant així del 0’52%, tipus impositiu actual, al 0’50%; conseqüentment, durant l’exercici 2015, any en què s’iniciarà l’aplicació d’aquesta reducció, els titulars dels immobles urbans veuran reduït aquest impost en un 3,82%.

El batle explicà que, a causa de la revaloració de les vivendes efectuada per Hisenda Pública, revaloració que es veurà incrementada en un 10%, i tot i la reducció efectuada des del Consistori, els contribuents no veuran reduït l’import a abonar  en aquest impost del 2015 però, almenys, la disminució aprovada des del Consistori servirà per amortitzar aquesta pujada fent que tan sols pugi un 6’18% i no un 10%.

Jaume Bauçà també recordà que des del Consistori s’està fent feina, en base a les seves competències locals, per reduir els imposts dels ciutadans i ciutadanes; al llarg dels últims mesos, l’Ajuntament de Montuïri ha reduït un 90% l’IBI dels edificis on s’hi desenvolupen activitats econòmiques, ha disminuït un 75% la plusvàlua per herència entre familiars i ha rebaixat, per tercer any consecutiu, la taxa de residus.