dijous, 17 de juliol de 2014

L’Ajuntament estalviarà 38.000 euros anuals mitjançant la modificació de les condicions de préstec del pagament als proveïdors


El Consistori es reuní en sessió plenària el passat 18 de juny per tractar, entre d’altres assumptes, la modificació de les condicions de préstec del pagament de proveïdors la qual fou aprovada amb els vots favorables del Partit Popular i, en conseqüència, l'Ajuntament de Montuïri gaudirà d'un estalvi anual de 38.000 euros.

Aquesta proposta parteix de l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics del 24 d’abril de 2014 en el qual s’aprovaren mesures de modificació de les condicions financeres dels préstecs formalitzats en el marc de la primera fase del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals; posteriorment aquestes mesures foren ampliades permeten així que els municipis també puguin acollir-se a les mateixes a través de la Resolució de 13 de maig de 2014 del BOE.

Aquest acord suposa una flexibilització de les condicions financeres d’aquests crèdits; concretament, permetrà l’ampliació del període de carència en un any més amb una reducció intermèdia del tipus d’interès en uns 131 punts bàsics; aquesta reducció de la despesa en concepte de pagament d’interessos implica que l’Ajuntament de Montuïri deixarà de pagar 38.000 euros anuals durant la vigència del préstec.
D’aquesta manera, el Consistori obtindrà un estalvi anual molt significatiu i, per tant, anar reduint l’endeutament municipal el qual, segons el batle, “representa un objectiu prioritari i fonamental per l’equip de Govern”.

La modificació fou aprovada amb els vots favorables del Partit Popular i l’abstenció del PSM i PSOE. Jaume Bauçà manifestà la seva estranyesa davant l’abstenció dels partits de l’oposició davant una proposta d’aquestes característiques quan “es tracta d’una mesura econòmica beneficiosa pel conjunt del poble la qual ens permetrà deixar de pagar una suma important de doblers durant alguns anys”. 

Per tal de complir els requisits per acollir-se a la reducció, l'Ajuntament va aprovar, en primer lloc, assumir el compromís d’acollir-se a la plataforma Emprèn en 3 la qual té la finalitat d’impulsar i agilitzar els tràmits per l’inici de l’activitat empresarial;  adherir-se al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat i, finalment, informar al Ministeri d’Administracions Públiques que el 100% de les autoritzacions i llicències d’inici d’activitats econòmiques de l’Ajuntament es tramiten mitjançant el sistema de presentació de declaracions responsables.