dimecres, 16 de juliol de 2014

L’Ajuntament de Montuïri aprova la liquidació de l’any 2013 amb un resultat positiu


La liquidació de l’any 2013, aprovada a la sessió plenària ordinària de dia 4 de juny, ha estat positiva; dues raons expliquen aquest resultat: per una banda, s’ha gastat menys del que s’havia pressupostat inicialment amb una diferència positiva de 102.292 euros; i per l’altra, s’ha ingressat un import més elevat del que en un principi s’havia previst en els pressuposts amb una diferència positiva de 44.623 euros. D’aquesta manera durant l’exercici 2013, els ingressos obtinguts han superat les despeses generades.


Tal com manifesta el batle, Jaume Bauçà, aquests resultats deixen constància de què es continua amb la línia iniciada i desitjada des del Consistori d’anar baixant el dèficit seguint la premissa bàsica i essencial de no gastar més del que es va ingressant. Així, tot i els moments d’especial dificultat econòmica que situen el municipi de Montuïri com un dels pobles més endeutats de Mallorca, s’està treballant per a reduir l’endeutament i així ho demostra el fet que les liquidacions dels darrers tres anys presenten totes elles un resultat positiu.

Aquests resultats han permès al Consistori continuar, tal com es va fer durant el 2013, amortitzant el deute bancari o també possibilitant el pagament regular a les empreses proveïdores.

Tot i així, el Consistori ha dut a terme diferents actuacions amb la finalitat de reduir les despeses econòmiques assumides pels veïns de la localitat; en primer lloc, la reducció de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de residus per tercer any consecutiu; i en segon lloc, la reducció d’un 75% de la plusvàlua per herència entre familiars.

A més a més, des del Consistori es manifestat la voluntat de baixar el percentatge que s’aplica als valors cadastrals dels béns immobles (IBI) a final del present any amb l’objectiu de disminuir la quantitat que els ciutadans i ciutadanes abonen en concepte de contribució.
INGRESSOS (sense préstec)
Descripció
Previsions inicials
Drets reconeguts nets
Capítol 1: imposts directes
992.500
1.092.728
Capítol 2: imposts indirectes
105.000
39.622
Capítol 3: taxes, preus públics i altres
585.756
571.627
Capítol 4: transferències corrents
730.500
754.493
Capítol 5: ingressos patrimonials
100
6.49
TOTAL
2.413.856
2.458.479DESPESES
Descripció
Previsions inicials
Obligacions reconegudes netes
Capítol 1: despeses de personal
819.800
788.107
Capítol 2: despeses corrents en béns i serveis
729.156
768.247
Capítol 3: despeses financeres
220.000
183.006
Capítol 4: transferències corrents
467.400
399.451
Capítol 5: inversions reals
36.500
34.754
Capítol 9: passius financers
141.000
137.996
TOTAL
2.413.856
2.311.563