dimecres, 3 d’octubre de 2018

Convocatòria sessió ordinària de l'Ajuntament - Ple 06/18L'Ajuntament celebrarà una sessió plenària ordinària el proper dia 4 d'octubre a les 21:00 hores a la Sala d'actes de les oficines municipals, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
3. DECRETS DE BATLIA
4. RECURSOS REPOSICIÓ UNITAT ENTERRAMENT
5. MODIFICIÓ PREUS ESCOLA MÚSICA
6. PRECS I PREGUNTES