dimecres, 11 d’abril de 2018

Convocatòria sessió ordinària de l'Ajuntament - Ple 03/18


L'Ajuntament celebrarà una sessió plenària ordinària el proper dia 12 d'abril a les 21:00 hores a la Sala de Plens de les oficines municipals, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
3. DECRETS DE BATLIA
4. RECURS ALÇADA TRANSMISSIÓ UNITAT D'ENTERRAMENT
5. FESTES LOCALS 2019
6. APROVACIÓ CONSTITUCIÓ JUNTA COMPENSACIÓ POLÍGON X I NOMENAMENT REPRESENTANT
7. ADHESIÓ XARXA ILLES BALEARS FILM COMMISSIÓN
8. APROVACIÓ REGLAMENT SUBVENCIONS
9. APROVACIÓ TRANSMISSIÓ CONCESSIÓ GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ES REVOLT
10. APROVACIÓ PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC MUNICIPAL
11. PRECS I PREGUNTES